Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych pracowników jest UNI+SKK Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie pod adresem: ul. Gromadzka 54a, 30-719 Kraków, REGON: 526621226, zwana dalej „Administratorem”.

2. W sprawie przetwarzanych danych możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem e-mail na adres [kontakt@uniskk-technology.com] lub telefonicznie pod nr [12 2932 700].

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – udzielenie odpowiedzi na wiadomość), w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zarządzające stroną www oraz podmioty serwisujące oprogramowanie używane przez Administratora, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) i/lub organizacji międzynarodowej. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, a po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
b)  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

7. Podanie danych oznaczonych gwiazdką jest niezbędne do przesłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości przesłania wiadomości. Podanie pozostałych danych ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość przesłania wiadomości.

8. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie wiązało się z podejmowaniem decyzji, opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym dane nie będą  profilowane.